اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تبدیل نمرات IELTS , CELPIP به CLB

فرم تبدیل نمرات CELPIP به CLB

 
 
 
 

فرم تبدیل نمرات IELTS به CLB

 
 
 
 

Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada) Test score equivalency chart

CLB Level

Reading

Writing

Listening

Speaking

10

263-300

393-450

316-360

393-450

9

248-262

371-392

298-315

371-392

8

233-247

349-370

280-297

349-370

7

207-232

310-348

249-279

310-348

6

181-206

271-309

217-248

271-309

5

151-180

226-270

181-216

226-270

4

121-150

181-225

145-180

181-225