اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ریجکت شدن در کانادا قبل از رسیدن به کانادا