اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تاخیر برای بررسی مدارک از طرف WES

مطالب مرتبط