اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چه میزان پذیرش برنامه های مهاجرتی بر اثر شیوع بیماری کرونا تغییر کرده است؟

مطالب مرتبط