اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مراحل ورود به کانادا در دوران کوید 19

مطالب مرتبط