اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اسکان اولیه در کانادا