اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

محتوای سلپیپ (CELPIP)

مطالب مرتبط