اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جدول دانشگاه‌ها و نمره زبان مورد نیاز