اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

خود اشتغالی فدرال دولت کانادا (بجز کبک)