اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

آسان ترکردن محدودیت های مرزی برای مسافران کانادا