اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

از پاییز دانشگاه های کانادا به صورت حضوری برگزار میشود