اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

توضیحاتی در مورد اسپانسرشیپ والدین