اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

در برنامه مهاجرت استانی منیتوبا از 213 متقاضی پذیرش شد

مطالب مرتبط