اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

لغو قرنطینه برای افراد واکسینه شده