اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجرت از طریق برنامه‌های استانی کانادا