اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش 90 هزار مهاجر از طریق برنامه جدید

مطالب مرتبط