اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کتگوری تجربه کار کانادایی Canadian Experience Class