اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

آمار اداره مهاجرت برای ویزای تحصیلی کانادا