اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

Doing IELTS on a budget