اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

(Work Permit (PGWP