اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

(Work Permit (PGWP