اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

راه های مهاجرت به کانادا