اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چرا سلپیپ (CELPIP)