اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نمره آزمون سلپیپ (CELPIP)