اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سلپیپ (CELPIP) مورد قبول کجاست؟