اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

شرایط و ضوابط