اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چند نکته مهم برای مهاجران