اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نتیجه جستجو برای پذیرش 90 هزار مهاجر از طریق برنامه جدید