اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در دومینیکا