اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

SOP چیست؟