اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ارزیابی مدرک تحصیلی یا ECA چیست؟