اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

آیا دریافت پذیرش تحصیلی با معدل کم امکان پذیر است؟