اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مسافران کانادا باید از برنامه ArriveCAN استفاده کنند