اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا نسبت به کشورهای دیگر شرایط بهتری دارد