اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سیستم جدیدی به نام شینوک Chinook دراداره ی مهاجرت کانادا