اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

شیوه ی درخواست مهاجرت یا شهروندی