اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نحوه مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج