اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نحوه امتیاز بندی در اکسپرس انتری (Express Entry)