اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجران باید درباره زندگی در کانادا بدانند