اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اسکان اولیه در کانادا