اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

لیست هتل های مورد تایید دولت کانادا برای قرنطینه اجباری