اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

خطر دادن اطلاعات ناقص و غلط به اداره مهاجرت