اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مراحل ورود به کانادا در دوران کوید 19