اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مزیت برنامه تجربه کانادایی Canadian Experience Class (CEC)