اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پروسه شرکت در اکسپرس انتری (Express Entry)