اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بازدید از کانادا با داشتن جرایم قبلی !