اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

Arrive CAN چیست؟