اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بیومتریک کانادا چیست؟