اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

منظور از سین نامبر (SIN) چیست؟