اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اجازه کار کانادا از طریق توافق های بین المللی